Tags: competitive

Competitive Intelligence - Trí tuệ cạnh tranh trong marketing

Ngày đăng: 11/03/2020 - Lượt xem: 2918

Competitive Intelligence hay trí tuệ cạnh tranh được sử dụng để giúp cho doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh cho riêng mình trong hoạt động marketing